top of page
629387585-web.jpg

OM CONNECT

CONNECT er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. Partene i CONNECT prøver i fellesskap ut nye løsninger innen presisjonsmedisin for å gjøre praksis på området bedre.

Da CONNECT ble stiftet i desember 2020, sluttet 22 partnere seg til konsortiet. Det koordineres av Oslo Cancer Cluster. CONNECT samler alle norske universitetssykehus, legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Konsortiet åpner for å ta inn nye partnere fra helseindustrien og offentlig sektor.

CONNECT etablerer dialog, informasjonsdeling og planlegging for nasjonal iverksetting av presisjonsmedisin og diagnostikk i tråd med politiske retningslinjer og målsetninger.

CONNECT er en pådriver for initiativer, seminarer og utdanningsformater på tvers av funksjoner og organisasjoner. Konsortiet gir også adgang til (internasjonal) ekspertise, eksperter og referansemålinger for å iverksette presisjonsmedisin for kreft raskere.

CONNECT har tre arbeidsgrupper med eksperter fra offentlig og privat sektor som samarbeider om å:

  • Sikre en strukturert dialog, informasjonsdeling og planlegging av implementeringen av presisjonsdiagnostikk i samarbeid med viktige interessenter.

  • Overvåke fremdrift og læring, ta tak i behov og påviste mangler i studier innen presisjonsonkologi og klinisk implementering, med utgangspunkt i det nylig lanserte studiet IMPRESs.

  • Identifisere og prøve ut forløp for finansiering og refusjon med utgangspunkt i nye forskningsfunn og datasett fra IMPRESs og andre studier innen presisjonsonkologi.

  • Drive fremover infrastrukturen for dataregistrering, lagring og tilgang for sekundærbruk, analyse, datadeling og harmonisering på nordisk nivå.

CONNECT er en av fire sammenknyttede initiativer innen presisjonsmedisin for kreft (PCM) som vil sikre infrastruktur og samarbeid om diagnostikk, kliniske forsøk, avansert presisjonsmedisin og helsedata.

Underprosjektet CONNECT INSPIRE-BIO har som mål å etablere bedre overføring av strukturelle data for molekylære analyser fra patologi. Målet er å integrere eksisterende og framtidige resultater fra testing av biomarkører / genetiske profiler i Kreftregisteret og det nasjonale genomsenteret. 

bottom of page