top of page
Search
  • Wenche Gerhardsen

Ny styreleder i CONNECT


Hege Edvardsen fra GSK tar over som styreleder i CONNECT. Foto: GSKHege Edvardsen fra GSK tar over som styreleder fra helseindustriens side i konsortiet CONNECT.  


– For meg som styreleder blir det vesentlig å kunne engasjere folk, slik at vi setter opp tempoet og øker gjennomslagskraften i samarbeidet. Målet med CONNECT er jo nettopp å bidra til å innføre presisjonsmedisin, sier påtroppende styreleder Hege Edvardsen, som til daglig er medisinsk sjef for onkologi og fungerende medisinsk direktør i GSK Norge.   


Edvardsen overtar styrevervet etter Steinar Thoresen, som inntil nylig var medisinsk direktør i Merck, og nå er medisinsk direktør i Nordic RWE. På spørsmål om han har noen tips til den nye styrelederen, svarer han:   


– Som styreleder i CONNECT er det viktig å se de store linjene, huske på at persontilpasset medisin også er diagnostikk, og inkludere hele Norge – samtidig som en ivaretar internasjonalt samarbeid.  


Steinar Thoresen, medisinsk direktør i Nordic RWE

 


To styreledere for samarbeidet 

 

Konsortiet har siden oppstarten i desember 2020 hatt to styreledere, en fra offentlig og en fra privat sektor. Hege Edvardsen deler styreledervervet med Sigbjørn Smeland, leder for kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus, som representerer de offentlige partnerne i konsortiet. Han fortsetter i vervet han har hatt de siste tre årene.   


Hvordan CONNECT sidestiller den offentlige og den private siden av norsk helsenæring generelt, og innføring av presisjonsmedisin for kreftpasienter spesielt, illustreres godt ved at det er to styreledere.  Hege Edvardsen sier:

 

– Offentlig-privat samarbeid er sentralt, skal vi løse de utfordringene vi står overfor i vår felles helsetjeneste. Dette er anerkjent både av aktørene i og rundt tjenesten, og fra øverste politiske hold. Kreftfeltet i Norge har, over flere år, gått foran på dette området og vist hvordan dette kan gjøres.  

 

Bygger på lærdommer   


Edvardsen understreker at CONNECT bygger på lærdommer fra tidligere prosjekter, og på den nasjonale kliniske studien IMPRESS, som har hatt en enorm oppslutning både fra universitetssykehusene og legemiddelselskaper i Norge. I tillegg til denne studien, trekker hun fram Kreftregister-prosjektene om medikamentell kreftbehandling, som het INSPIRE, som viktige på veien mot en mer åpen og tillitsfull dialog mellom aktørene i norsk helsevesen og helsenæring. Selv var Edvardsen med på å starte INSPIRE sammen med Kreftregisteret, og satt som styremedlem i prosjektet i flere år. Hun var også lead fra industriens side i etableringen av NorTrials som offentlig-privat samarbeid for kliniske studier.   

 

– Disse prosjektene har vært sentrale i å endre samarbeidsklimaet og øke forståelsen på tvers av aktørbildet. Vi har ikke nødvendigvis alltid blitt enige, men vi har nærmet oss hverandre og vi har blitt mer åpne for å lytte til hverandre. Dermed har arbeidet som har blitt gjort, og gjøres, i disse samarbeidene vært en viktig forutsetning for den kulturendringen som har skjedd over tid, sier Edvardsen. 

 

Setter ambisjonsnivået   


2024 er et aktivt år for helsepolitikk i Norge. Siden CONNECT er et konsortium som har som mål å jobbe mot politisk bevisstgjøring om presisjonsmedisin og forbedring for kreftpasienter, er dette et forventet aktivt år også for samarbeidet i konsortiet.  

 

– I år er et sentralt år for onkologi og presisjonsmedisin i Norge, med både den nye nasjonale kreftstrategien og prioriteringsmeldingen under arbeid. Dermed er det viktig for CONNECT å løfte tematikken og være med på å sette ambisjonsnivået der norske pasienter og det norske fagmiljøet fortjener at det ligger, sier Hege Edvardsen.  

 

Struktur og mennesker 

 

CONNECT får i år også en mer effektiv struktur, med tre arbeidsgrupper i stedet for fire. Disse er opprettet med tanke på tematikken de støtter, illustrert i figuren på bildet nedenfor.  


Figur som viser ny struktur for arbeidsgruppene i CONNECT

 

Arbeidet skal for det første gjøre Norge mer kjent og attraktivt som studieland, slik at flere nye kliniske studier innen onkologisk presisjonsmedisin starter opp her. For det andre skal arbeidet sikre gjennomføringsevne av kliniske studier innen onkologisk presisjonsmedisin i Norge, levere inklusjonstall og hastighet, og opprettholde Norges status som et attraktivt studieland. 

 

I tillegg til de tre arbeidsgruppene har konsortiet to subboards (et privat og et offentlig) og et prosjekt for deling og strukturering av helsedata, kalt INSPIRE-BIO.  


Les mer om INSPIRE-BIO her.


– CONNECT består av engasjerte mennesker med ulike fagbakgrunner fra mange miljøer. Etter tre år er det nå viktig for konsortiet få inn nye perspektiver og ideer, slik at vi kan fortsette den gode utviklingen vi er inne i, og videreutvikle vårt felles tankegods, sier Hege Edvardsen.

330 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page